Anastasia is smoking in the park while teaching you some yoga asanas